Política de privacitat i protecció de dades

A continuació, des de CARRERAS REBÉS S.L, posem a la seva disposició tota la informació addicional concernent al tractament de les seves dades personals tal com estableixen les següents normatives:

– Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de les dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

– Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)

– Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: CARRERAS REBÉS S.L.

NIF: B25625518

Adreça: C / Segre 28, baixos, CP 25724 Martinet de Cerdanya Lleida.

Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida; Tom 1049; Foli 74; Inscripció 2; Llibre Diari Full L 20653.

 

PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT:

El tractament de les dades personals s’ha de sotmetre als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD:

– Seran tractats de manera lícita, lleial i transparent.

– Seran recollits amb fins determinats, explícits i legítims.

– Seran adequats, limitats i pertinents per a les finalitats per a les quals van a ser tractats (minimització de dades).

– Seran exactes i estaran en tot moment actualitzades.

– Es garantirà la seva seguretat i confidencialitat.

– Només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.

 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS:

Les categories de dades que es tracten a la nostra entitat són únicament dades identificatives. En cap cas tractem categories especials de dades (article 9 del RGPD).

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

  1. Formulari de contacte:

Les dades personals que ens has facilitat com Usuari a través d’aquest formulari s’utilitzaran amb les següents finalitats:

– Facilitar, agilitzar i complir amb els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli.

– Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud o consulta.

– Dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web.

– Tramitar les sol·licituds relacionades amb l’exercici dels drets que vostè com a interessat pot exercitar.

El formulari registrarà els següents camps:

– Obligatoris: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon, codi de seguretat.

– Opcionals: comentaris.

  1. Formulari de subscripció a newsletter:

A la pàgina web es permet l’opció de subscriure a la newsletter de CARRERAS REBÉS S.L. Per això cal que ens faciliti una adreça de correu electrònic a la qual es remetrà la mateixa.

Aquesta informació serà emmagatzemada en una base de dades en la qual quedarà registrada fins que l’interessat sol·liciti la baixa de la mateixa o, si s’escau cessament per part de la nostra entitat l’enviament de la mateixa. La base legal per al tractament d’aquestes dades personals és el consentiment exprés prestat per tots aquells interessats que se subscriguin en aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.

 

LEGITIMACIÓ:

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment atorgat al completar qualsevol dels formularis que disposa l’empresa. L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

A l’omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o als el remetre els correus electrònics a la nostra entitat a través dels comptes habilitades a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la aquesta política de privacitat i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés a el tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades.

 

PROCEDÈNCIA:

Les dades personals tractades per l’empresa procediran directament dels interessats a través de:

– Formularis de contacte.

– Correu electrònic directe a alguna de les nostres comptes de email.

 

CONSERVACIÓ:

Les dades personals es conservaran mentre l’Usuari no sol·liciti la seva supressió, i els tractarà en compliment del principi de limitació del termini de conservació, durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals els mateixos van ser recollides, així com per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat dins dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

 

COMUNICACIÓ DE DADES:

CARRERAS REBÉS S.L. informa als Usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada per una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb l’encarregat de el tractament.

 

CARRERAS REBÉS S.L. manté uns criteris estrictes de selecció dels encarregats del tractament i es compromet contractualment amb cada un d’ells a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades d’acord amb la normativa vigent.

 

 

DRETS:

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació enviant una comunicació juntament amb una còpia del seu document identificatiu a l’adreça social C / Segre 28 baixos, CP 25724, Martinet de Cerdanya Lleida, al formulari facilitat en la present web o al correu electrònic: info@calpatoi.cat.

Pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa (www.agpd.es)